1. Gebruik van een hefbrug binnen DHZ-garage is geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker. DHZ-garage sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van een hefbrug.
  2. Gebruik van een hefbrug is niet toegestaan wanneer de auto zwaarder weegt dan 4000 kilo en/of langer is dan 5,20 meter.
  3. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de  in of aan de auto te monteren onderdelen.
  4. De gebruiker dient de betreffende auto vóór sluitingstijd van de garage uit de garage te verwijderen of als de gebruiker vast loopt en niet verder kan mag de auto mag  ’snachts  in de garage blijven staan mits de gebruiker binnen 24 uur verder gaat. Uiteraard in goed overleg.
  5. In de garage zijn slechts in beperkte mate gereedschappen en/of technische en andere hulp beschikbaar. DHZ-garage is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de aanwezige gereedschappen en/of de wijze waarop de door de gebruiker ingeschakelde hulp wordt verleend.
  6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor deugdelijke afvoer van restafval en/of afgewerkte vloeistoffen. Wordt hiermee in strijd gehandeld dan heeft DHZ-garage het recht om de door haar gemaakte kosten, verbonden aan het op deskundige wijze verwijderen van restafval en/of afgewerkte vloeistoffen, volledig op de gebruiker te verhalen.
  7. Het is de gebruiker (en/of anderen die namens de gebruiker handelen) verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen gebruik te maken van de hefbrug en/of de in de DHZ-garage aanwezige gereedschappen.
  8. DHZ-garage is niet verantwoordelijk voor het (laten) wegslepen van een auto, wanneer deze tijdens uitvoering van werkzaamheden in de garage zodanige schade oploopt dat de auto niet meer mag rijden of aanwezig mag zijn op de openbare weg.
  9. Voor het gebruik van de garage en/of een hefbrug brengt DHZ-garage aan de gebruiker een  van € 25,— (incl. BTW) in rekening. Daarnaast is de gebruiker aan DHZ-garage een gebruikerstarief verschuldigd van € 25,— (incl. BTW) per uur waarbij een gedeelte van een uur wordt gerekend voor een vol uur. 
  10. De gebruiker dient het gereedschap na gebruik weer schoon op te bergen.
Zodra de auto binnen staat gaat u automatisch akkoord met de huisregels.